Operadors booleans

Per defecte, el motor de cerca busca els elements que contenen alguna de les paraules introduïdes. Els resultats es mostren en ordre decreixent de rellevància (segons el número de paraules trobades), i després en ordre alfabètic.

Exemple: Pernil salat implica els elements que contenen les paraules pernil o salat (pernil salat, pernil d'ànec, pernil dolç, bacallà salat...).

Tots els caràcters no-alfabètics o no-numèrics es substitueixen amb espais, els accents no es tenen en compte, ni les majúscules o les minúscules.

Exemple: Escola sant-joan s'analitzarà com a tres paraules: escola sant joan

Algunes paraules s'ignoren perquè són molt comunes o perquè no tenen un significant rellevant (exemple: de, el, la, a, seu, ...).


Truncament

Les paraules es poden truncar per la dreta, l'esquerra o parcialment fent servir el caràcter *

Exemple: xoc* trobarà paraules començades per xoc (xocolata, xocar, xocolateria, ...), *logia trobarà les paraules acabades per 'logia' (psicologia, teologia, trilogia, ...), p*logia trobarà les paraules començades per p i acabades per logia (psicologia, paleontologia, patologia, ...).

Es pot emprar més d'un truncament en una mateixa paraula.

Cerca amb termes exactes

Un terme exacte és un text delimitat per cometes. Si el motor de cerca reconeix un terme exacte, busca els elements que contenen exactament aquest text. En aquest tipus de cerques també es pot usar el truncament.

Exemple:"dent" implica tots els elements que continguen el text dent (dentista, accident, ...).

La cerca exacta és útil amb expressions que contenen espais o signes de puntuació (per exemple inicials).

Exemple:"R.N.L.I."busca els elements que contenen el text R.N.L.I., R.N.L.I.busca els elements que contenen les paraules R o N o L o I.

Accents i majúscules/minúscules no es tenen en compte en els termes exactes. Finalment, els termes exactes es poden usar en totes les expressions complexes explicades baix.

Negacions

El símbol ~ abans d'un terme representa la negació del terme, és a dir, que es busquen tots els elements que no continguen aquest terme.

Exemple: ~treball implica tots els elements excepte els que contenen la paraula treball.

Operadors lògics entre dues paraules

Els operadors lògics es poden usar entre dues paraules:

Molts operadors es poden encadenar alhora en la mateixa expressió. S'apliquen en ordre, d'esquerra a dreta.

Exemple: poesia + anglesa - romantic* implica els elements que contenen poesia i anglesa sense romàntic, romàntica o romanticisme.

Atenció, un operador no pot anar seguit d'un altre operador, una negació no es pot combinar amb un operador (+~ dóna el mateix resultat que amb l'operador -).

Agrupament

Una expressió es pot agrupar per a transformar-la en un terme. Aquest agrupament es fa amb parèntesis. Això permet canviar l'ordre d'aplicació dels operadors o combinar els resultats de les expressions complexes.

Exemple:

Els parèntesis es poden afegir sense límit.

Exemple: (poesia + (anglesa romantica)) (literatura + XIX) implica tots els elements que contenen anglesa o romantica, només aquells que contenen poesia o els elements que contenen literatura i XIX

Rellevància

Els resultats es classifiquen en ordre de rellevància, i després en ordre alfabètic. La rellevància es calcula simplement d'acord amb el número total de paraules o termes exactes trobat.
Exemple:


Els operadors booleans s'usen en cerques simples i en cerques avançades.